Счетоводни услуги

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

  • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
  • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
  • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител
  • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
  • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
  • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

  • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
  • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
  • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт